Σύνδεση

Κεφάλαιο 1 - Παρ Α, Νομοθεσία φαρμάκων

Κεφάλαιο 1 - Παρ Β, Κίνδυνοι παράνομων προιόντων

Κεφάλαιο 1 - Παρ Μ, Τήρηση αρχείου γεωργικών φαρμάκων

Κεφάλαιο 2 - Παρ Γ, Πηγές κινδύνου γεωργικών φαρμάκων

Κεφάλαιο 2 - Παρ ΣΤ, Μέτρα ελαχιστοποίησης κινδύνων

Κεφάλαιο 2 - Παρ Ζ, Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο

Κεφάλαιο 2 - Παρ Ι. Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Κεφάλαιο 2 - Παρ Λ, Τεχνικά μέσα παρακολούθησης υγείας

Κεφάλαιο 3 - Παρ Δ, Στοιχεία τεχνικών φυτοπροστασίας

Κεφάλαιο 3 - Παρ Ε, Εισαγωγή στη συγκριτική αξιολόγηση

Κεφάλαιο 3 - Παρ Κ, Ειδική μέριμνα σε προστατευόμενες περιοχές

Κεφάλαιο 4 - Παρ Η, Διαδικασίες προετοιμασίας εξοπλισμού

Κεφάλαιο 4 - Παρ Θ, Χρήση και συντήρηση εξοπλισμού