Σύνδεση

Πληροφορίες Προγράμματος

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Νομοθεσία

Σύμφωνα  με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ). Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού.  Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η έννοια του "επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων" δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον "κατά κύριο επάγγελμα αγρότη". Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Κατάρτιση και πιστοποίηση

Η πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε διαθέτει έτοιμο υλικό 151 ερωτήσεων-απαντήσεων   πολλαπλής επιλογής από την τράπεζα θεμάτων του Υπουργείου το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο όσοι αποφασίσουν να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν στα κέντρα μας.  Διαθέτουμε παρουσιάσεις σε μορφή διαλέξεων όλης της ύλης και των ερωτήσεων. Διαθέτουμε επίσης on-line τεστ προσομοίωσης εξετάσεων 40 ερωτήσεων για την διασφάλιση της σίγουρης επιτυχίας στις εξετάσεις.

 Κόστος

Συνολικό κόστος 65 Ευρώ.

Περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το παράβολο συμμετοχής και τα εξέταστρα

*Τελευταία ενημέρωση: Συνεχίζεται η διαδικασία εξετάσεων και μετά την 26η Νοεμβρίου 2015

Για τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τα συνεργαζόμενα Κε.Δι.Βι.Μ.