free web site creator

Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας

 Γενικές πληροφορίες

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COMPUTER.GR προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας. Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COMPUTER.GR σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services έχει εξασφαλίσει συνεργασία με αδειοδοτημένο από το ΚΕΜΕΑ πάροχο κατάρτισης, σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης Live σεμιναρίων μέσω Η/Υ.

 Διάρκεια Προγράμματος

Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 εκπαιδευτικών ωρών σε 18 εργάσιμες ημέρες με μάθημα 5-6 ωρών/ημέρα.
Σχετικά με την ανανέωση άδειας προσωπικού ασφαλείας, ο εκπαιδευόμενος επιλέγει σε ποιες θεματολογίες θέλει να συμμετέχει, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσωπικού Ασφαλείας

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

 Κόστος Απόκτησης Πιστοποιητικού

 1. Για κατάρτιση (μαθήματα): 320€
  (Το κόστος κατάρτισης καταβάλλεται 150 Ευρώ με την εγγραφή και 170 Ευρώ με την έναρξη της κατάρτισης) Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
  Το κόστος των εισηγητών (Web conference 105 ώρες)  
  Το κόστος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (απεριόριστη)  
  Σημειώσεις (ηλεκτρονικές)  
  Διαχειριστικά έξοδα 
 2. Παράβολο για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης: 150 Ευρώ
  Καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης απευθείας στο ΚΕ.ΜΕ.Α.

Χρηστικές πληροφορίες

Δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο για την αίτηση εγγραφής • Αίτηση

 • Αίτηση συμμετοχής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)
 • Επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται Α.Φ.Μ και ΔΟΥ
 • Προκαταβολή Εκατόν πενήντα ευρώ (150€)

Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή εφόσον δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία ή βεβαίωση πρακτικής άσκησης και κατάρτισης.
 • Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, συνολικής αξίας 150 ευρώ, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ως εξής:
 • Εκατό ευρώ (100€) θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • Πενήντα ευρώ (50€) θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)
Επισημαίνεται ότι οι αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης. Δε γίνονται δεκτές καταθέσεις μέσω e-Banking.

Αναθεώρηση Άδειας ανά 5 χρόνια

Όσοι διαθέτουν νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως προσωπικό ασφαλείας δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των 105 ωρών που προδιαγράφει το ΚΕΜΕΑ αλλά έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν απευθείας τα χαρτιά τους για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Τι είναι το πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις Πιστοποίησης;
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COMPUTER.GR θα δημιουργήσει ένα εντατικό εκπαιδευτικό για τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων που καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη των γραπτών ερωτο-απαντήσεων και κατευθύνσεις για την σωστή ανταπόκριση στις προφορικές εξετάσεις.
Κόστος και Διάρκεια Προγράμματος.
Το κόστος συμμετοχής είναι 320 €. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 ώρες και οι ημέρες και ώρες παρακολούθησης καθορίζονται σε συνεννόηση με την εκάστοτε εταιρία, ώστε να μην παρακωλύεται η λειτουργία της και το πρόγραμμα υποστήριξης των φυλάξεων που αυτή έχει αναλάβει.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ COMPUTER.GR / ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ-ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ Α. ΟΕ
Μαραγκουδάκη 8 – Πλατεία Ελευθερίας, Park Hotel Σέρρες ,
τηλ. 2321055532 
info@cschool.gr | www.cschool.gr

Διεύθυνση
Μαραγκουδάκη 8
Σέρρες,T.K.621 22 


Επικοινωνία
»Μέσω Site
Email: info@cschool.gr
Τηλέφωνο: 23210 55532
Fax: 23210 55539