ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR” ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(GDPR)

Στο πλαίσιο της παρούσας, δυνάμει των προβλεπομένων στον ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ως  Πάροχος  κατάρτισης, τηλεκατάρτισης και γενικά υπηρεσιών που παρέχω μέσα από το σύνολο όλων των δραστηριοτήτων μου ως επιχείρηση,  θεωρούμαι ως εκτελών την επεξεργασία και δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) εγγυώμαι ότι διαθέτω όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού για όλα τα είδη προσωπικών δεδομένων και όλες τις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, καθώς και όλους τους τρόπους της Επεξεργασίας (ενδεικτικά: συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή, αναζήτηση, διαβίβαση κλπ.). η) εγγυώμαι ότι έχω συμμορφωθεί με τον Κανονισμό και ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Εποπτική Αρχή είμαι σε θέση να επιδείξω τη σχετική συμμόρφωση μου. θ) εγγυώμαι ότι θα εφαρμόσω όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα που θα μου διαβιβάσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προ της έναρξης υλοποίησης του έργου. ι) εγγυώμαι ότι το προσωπικό μου, μόνιμα ή προσωρινά απασχολούμενο, έχει ενημερωθεί σχετικά με την Επεξεργασία και θα ορίσω το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την Επεξεργασία. Ενόψει της ανάληψης καθηκόντων, ως Εκτελών την Επεξεργασία θα φροντίσω για την εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού

Ειδικότερα τα  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει η εταιρεία με την επωνυμία “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRγια τη συμμόρφωση του στον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR), περιγράφονται  αναλυτικά στο ενημερωτικό φυλλάδιο που διανέμεται σε όλους τους συναλλασσόμενους με το φορέα μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_(GDPR)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016  και δυνάμει των προβλεπομένων στον ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019)

Σας καλωσορίζουμε στις υπηρεσίες της εταιρείας “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR

 Με την προσέλευσή σας στον χώρο των γραφείων  της εταιρείας  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRη οποία παρέχει υπηρεσίες  Κατάρτισης, Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης, Διενέργειας εξετάσεων, Σεμιναρίων  δια ζώσης και εξ αποστάσεως  και έχει  κύρια δραστηριότητα τις Υπηρεσίες Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο φορέας μας προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από την παράνομη επεξεργασία τους και διαφυλάσσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ολοκλήρωση των αιτημάτων σας. Από την 25/5/2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός 679/2016 για την προστασία των ατόμων από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και  η εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRλειτουργεί πλέον σύμφωνα με αυτόν.

Τα στοιχεία που χρειαζόμαστε σε κάθε υπηρεσία μας είναι διαφορετικά ανάλογα με το αίτημά σας και την υπηρεσία που σας παρέχει η εταιρεία μας. Σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας στα πλαίσια της λειτουργίας του της εταιρείας  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRκαι της εξυπηρέτησής σας μπορεί να σας ζητηθούν τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρόνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διεύθυνσή κατοικίας, ημερομηνίες επίσκεψης, το ΑΜΚΑ σας, φορολογικά σας στοιχεία, στοιχεία της ανεργίας σας  καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο, , (π.χ. ΑΦΜ, τηλ. Επικοινωνίας κλπ), καθώς και δεδομένα υγείας, που συνδέονται με την παροχή φροντίδας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε τις πληροφορίες αυτές για είκοσι (20) χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας τηρώντας τον νόμο. Σας ζητούμε μόνο τα στοιχεία σας τα οποία κρίνονται από την νομοθεσία και υπηρεσία μας απολύτως απαραίτητα.

Τα δεδομένα σας στέλνονται σε τρίτες υπηρεσίες μόνο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας και για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Σε περίπτωση που παραβιαστούν, κλαπούν ή χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας της εταιρείας  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR”  στο παρακάτω email:  info@cschool.gr

Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα), ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για καταγγελίες σας.

Λίγα λόγια για τις έννοιες:

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

  1. Δικαίωμα ενημερώσεως (Γενική αρχή διαφάνειας)

Κάθε συναλλασσόμενος   με το την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRέχει δικαίωμα να γνωρίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Δεδομένου ότι τα παιδιά χρήζουν ειδικής προστασίας, κάθε ενημέρωση και ανακοίνωση, εάν η επεξεργασία απευθύνεται σε παιδί, θα διατυπώνεται σε σαφή και απλή γλώσσα την οποία το παιδί να μπορεί να κατανοεί εύκολα.

Κάθε συναλλασσόμενος   με την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRέχει δικαίωμα να μάθει για την νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων, των αποδεκτών ή των κατηγοριών αποδεκτών που πρέπει να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα, της ύπαρξης δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας ή της αντιτάξεως στην επεξεργασία και το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

Η προθεσμία για την παροχή ενημερώσεως είναι ένας μήνας και έχει την δυνατότητα να παραταθεί κατά ακόμη δύο μήνες εφόσον απαιτείται λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του πλήθους των αιτημάτων.

  1. Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε συναλλασσόμενος   με την εταιρεία “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR έχει την δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν. Το δικαίωμα αυτό δίνει την δυνατότητα στον κάθε συναλλασσόμενο  με το φορέα μας να ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Κάθε συναλλασσόμενος   με την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRμπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης καταθέτοντας αίτηση.

  1. Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε συναλλασσόμενος   με την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GRπου έχει δώσει τα προσωπικά του δεδομένα στον Φορέα μας δικαιούται να τα διορθώσει αίτηση που θα καταθέσει στον Φορέα μας σε κάθε αρμόδιο τμήμα. Η συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων ή η διόρθωση των ήδη υπαρχόντων μπορεί να γίνει μέσω συμπληρωματικής δηλώσεως.

  1. Δικαίωμα στη λήθη

Υφίσταται δικαίωμα σε κάθε συναλλασσόμενο  με την εταιρεία μας  να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο ή το δημόσιο συμφέρον.

  1. Δικαίωμα στην φορητότητα

Στα πλαίσια της προστασίας της ελευθερίας του συναλλασσόμενου  με το φορέα μας να διαχειρίζεται τα προσωπικά του δεδομένα και να τα διοχετεύει ελεύθερα, αναγνωρίζεται το δικαίωμα του ως υποκειμένου δεδομένων να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα, που το αφορούν και τα έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας ειδική ψηφιακή μορφή και να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην περίπτωση που  επεξεργασία τελείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην περίπτωση δε που κάποιο αρχείο αφορά περισσότερα του ενός υποκείμενα δεν θα πρέπει να θίγονται οι ελευθερίες των άλλων υποκειμένων δεδομένων.

  1. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Κάθε συναλλασσόμενος   με την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR έχει το δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: α) Στην περίπτωση που η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται από το ίδιο το υποκείμενο σε χρονικό σημείο που δίνει περιθώριο στον υπεύθυνο επεξεργασίας να διασταυρώσει την ακρίβεια των δεδομένων, β) Όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην διαγραφή τους και ζητεί τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) Όταν περατώνεται ο σκοπός και ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αλλά τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να θεμελιωθούν, ασκηθούν ή υποστηριχθούν νομικές αξιώσεις του υποκειμένου δεδομένων, δ) Όταν το υποκείμενο των δεδομένων θεμελιώνει δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αναμένοντας τον έλεγχο νομιμότητας των λόγων του υπεύθυνου επεξεργασίας έναντι των δικών του.

  1. Δικαίωμα εναντίωσης

Κάθε συναλλασσόμενος   με το φορέα μας, έχει το δικαίωμα να εναντιώνεται στην «κατάρτιση προφίλ» μέσω οποιασδήποτε μορφής αυτοματοποιημένης επεξεργασίας γίνεται στα πλαίσια της λειτουργίας της εταιρείας  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται αιτιολογημένα ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων, που το αφορούν, για λόγους, που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται. Στην περίπτωση που ο νόμος ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για την εκπλήρωση δημόσιου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας αλλά και για την ικανοποίηση συμφερόντων του, η εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR στην περίπτωση, που το άτομο κρίνει ότι υφίστανται περιστάσεις διακινδύνευσης των θεμελιωδών του δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να προβάλλει το δικαίωμα εναντίωσης, συνέπεια του οποίου είναι η παύση της επεξεργασίας από τον Φορέα.

  1. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση

Δίνεται το δικαίωμα στον συναλλασσόμενο  με το φορέα μας ως υποκείμενο των δεδομένων να μην υπόκειται στην απόφαση, που λαμβάνεται αποκλειστικά δυνάμει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία περιλαμβάνει και την κατάρτιση προφίλ, ιδίως για ανάλυση τομέων, που αφορούν στην υγεία, την εργασία, την οικονομική κατάσταση, τις προσωπικές προτιμήσεις ή συμφέροντα, την αξιοπιστία ή συμπεριφορά του ατόμου. Εξαίρεση στο δικαίωμα αυτό αποτελούν οι περιπτώσεις που είναι αναγκαία η σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και της εταιρείας  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR όταν επιτρέπεται από το δίκαιο της ΕΕ ή το δίκαιο του κράτους μέλους, αφού έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, ελευθεριών και εννόμων συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων και όταν ο συναλλασσόμενος   με την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR έχει δώσει την συγκατάθεσή του.

9. Αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικούεταιρικά νέα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, παρέχοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή σας σε κάποιο πρόγραμμά μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για να σας ενημερώσουμε για προγράμματα και προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω email, SMS, instant messaging ή τηλεφώνου, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR ΔΕΝ διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και SMS.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@cschool.gr. ή τηλεφωνικά, στο 23210 555 32.

Η εταιρεία μας  θα φροντίσει ώστε κάθε συναλλασσόμενος   με την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR” να νιώθει ασφάλεια σε κάθε συναλλαγή του!!

 Για την εταιρεία  “ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ & ΣΙΑ Ε.Ε.-COMPUTER.GR”, ο  νόμιμος Υπεύθυνος και ο υπεύθυνος τήρησης του κανονισμού  GDPR