Σεμινάρια Security

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COMPUTER.GR προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας. Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COMPUTER.GR σε συνεργασία με τη Vellum Global Educational Services έχει εξασφαλίσει συνεργασία με αδειοδοτημένο από το ΚΕΜΕΑ πάροχο κατάρτισης, σας παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης Live σεμιναρίων μέσω Η/Υ.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης COMPUTER.GR προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 εκπαιδευτικών ωρών σε 18 εργάσιμες ημέρες με μάθημα 5-6 ωρών/ημέρα.

Σχετικά με την ανανέωση άδειας προσωπικού ασφαλείας, ο εκπαιδευόμενος επιλέγει σε ποιες θεματολογίες θέλει να συμμετέχει, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Για κατάρτιση (μαθήματα): 280€
(150€ με την εγγραφή & 130€ με την έναρξη της κατάρτισης)

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

 1. Το κόστος των εισηγητών (Web conference 105 ώρες)
 2. Το κόστος της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (απεριόριστη)
 3. Σημειώσεις (ηλεκτρονικές)
 4. Διαχειριστικά έξοδα

Παράβολο για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης: 150 Ευρώ
(Καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης απευθείας στο ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Χρηστικές πληροφορίες

 • Αίτηση συμμετοχής (δίνεται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης)
 • Επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται Α.Φ.Μ και ΔΟΥ
 • Προκαταβολή Εκατόν πενήντα ευρώ (150€)

Για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α σας βοηθάμε ΔΩΡΕΑΝ να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το φάκελο σας ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1.Αίτηση συμμετοχής

2.Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας

3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή εφόσον δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γεννήσεως.Νόμιμα θεωρημένη άδεια εργασίας ή ένσημα ασφαλιστικού φορέα ή νόμιμες βεβαιώσεις εργοδοτών ή φορολογικά ή ασφαλιστικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική εμπειρία ή βεβαίωση πρακτικής άσκησης και κατάρτισης.

4.Πρωτότυπες αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών, συνολικής αξίας 150 ευρώ, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, ως εξής:

5.Εκατό ευρώ (100€) θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

6.Πενήντα ευρώ (50€) θα πρέπει να κατατεθούν στον τραπεζικό λογαριασμό του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Επισημαίνεται ότι οι αποδείξεις τραπεζικής κατάθεσης ανταποδοτικών τελών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρονικό διάστημα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης. Δε γίνονται δεκτές καταθέσεις μέσω e-Banking.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος  Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στον φορέα κατάρτισης COMPUTER.GR και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου, καθώς επίσης έχω διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
  Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό (newsletters) και ενημερώσεις από το ComputerGr.